Система за управление на качеството

– Какво представлява системата за управление?

iso
iso

Системата за управление на качеството е серия от стандартизирани правила и методи за управление на предприятието. Тя гарантира по-успешно, по-качествено и по-ефективно управление на работните процеси в една фирма. Системата за управление на качеството обобщава задължителните правила за управление и изпълнение на дейностите в компанията. Най-често цялата документация е систематизирана в наръчник с инструкции и процедури. Системата за управление има за цел за отстрани различни дефекти, да повиши нивото на качествена работа и са позволи по-качествено управление на фирата посредством инструментариум включващ организационни структури, методи, процеси и ресурси.

– Какво реално се постига с една действаща система по качество съгласно ISO 9001?

С една действаща система по качеството съгласно ISO 9001 се постигат няколко основи цели:

 • – Повишаване качеството/безопасността на услугите или продуктите;
 • – Подобряване репутацията на компанията пред инвеститори и клиенти;
 • – Систематизиране процеса на управление и по-ефективен контрол над работата на предприятието;
 • – Повишена конкурентоспособност;
 • – Постоянен и ефективен контрол над производството и мерките за управление на качеството;
 • – Възможност за разширяване на производствените дейности и постоянно подобряване на качеството;
 • – Пълно проследяване на работния цикъл;

Друг особено важен фактор е възможността за превантивно и навременно откриване на грешките и отстраняването им. Системата за контрол на качеството спомага за бързото отстраняване на грешки при управлението на предприятието и намалява възможността от повторението им, като по този начин постига и пълна икономия на разходите.

– Какви възможности разкрива една сертифицирана система по качеството?

Въвеждането на сертифицирана система по качеството разкрива редица възможности. Всяко предприятие, което държи да повиши авторитета си пред потребителите, доставчиците и бизнес партньорите си следва да използва тази система. Тя е още един гарант, че фирмата е в състояние да изпълни сключените договори и разполага с необходимата материално — техническа база за изпълнението им.

Сред ползите от прилагането на система за управление на качеството са:

 • – Възможност за излизане на европейски пазари;
 • – Прави компанията конкурентоспособна да участва в различни търгове и конкурси в международен мащаб;
 • – Повишава обема на реализация на произведената продукция;
 • – Повишава доверието към предприятието от страна на потребители, клиенти, партньори и инвеститори;
 • – Гарантира, че процеса на управление и производство се извършва от висококвалифициран персонал и компанията работи в съответствие с международните стандарти за качество;
 • – Повишено доверие към компанията от страна на банки и ползване на преференции и по-изгодни условия при издаването на банкови заеми;
 • – Улеснена процедура за получаване на определени лицензи, тъй като притежанието на сертификация по ISO, е необходимо и задължително условие;

Въвеждането на система за управление на качеството спомага още за разширяване на базата от клиенти, тъй като компанията може да използва ISO сертификатна марка и за рекламни цели. Притежанието на международно признат сертификат е от полза и за по-лесното осъществяване на договори за сътрудничество с чуждестранни фирми и партньори.

Използването на международно сертифицирана система за управлението на качеството като цяло има за цел да подобри имиджа на компанията, да осигури по-ефективно управление на предприятието и да гарантира високо качество на стоките и услугите предлагани от нея.

Uncategorized

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *